Politika ravnanja z okoljem

V podjetju izpostavljamo okoljsko politiko, kot pomemben sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture.

Varovanje in skrb za okolje je pomemben del poslovanja podjetja in kot tak, del splošne širše in ožje družbene odgovornosti. Varovanje okolja ima poleg zagotavljanja  kakovosti, zdravja in varnosti zaposlenih, uporabnikov proizvodov, sosedov in drugih na katere vplivamo z našim poslovanjem, prednost v vseh naših dejavnostih. V našem poslovanju skrbimo za stalno uporabo okolju prijaznih materialov in ustrezne tehnološke postopke v naših procesih. Zavedamo se, da  čisto, urejeno in zdravo okolje pozitivno vpliva na izvajanje našega poslanstva, ki je doseganje in preseganje kupčevih pričakovanj ter varovanje naše okolice.

Zakonodaja in direktive s področja varstva okolja se redno spremljajo in njihove

zahteve se vgrajujejo v procese poslovanja.

Okoljska politika določa:

  • zavezanost k izpolnjevanju zahtev in nenehno izboljševanje sistema ISO 14001
  • spodbujanje učinkovite rabe energentov
  • sprejemanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja
  • spodbujanje odgovornega in ustreznega ravnanja v smislu izobraževanja, ozaveščanja in informiranja vseh zaposlenih
  • zagotavljanje usposabljanja in ozaveščanja zaposlenih
  • seznanjanje zainteresiranih strani in poslovnih partnerjev z našo okoljsko politiko
  • visok nivo varovanja človekovega zdravja in okolja ter upoštevanje možnih vplivov na človekovo zdravje in okolje
  • zavezanost k zmanjšanju odpadkov na najmanjšo možno mero in odgovorno ravnanje z njimi
  • redno spremljanje vplivov naše dejavnosti na okolje in izvajanje ukrepov
  • izpolnjevanje zahtev zakonodaje, predpisov in ostalih zavez

Okvirni okoljski cilji podjetja:

Cilj1 Nadgrajevanje in stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem
Cilj 2 Izboljševati energetska učinkovitost – zmanjšanje in zamenjava okolju škodljivih energentov z ekološko sprejemljivejšimi in zmanjšanje porabe energentov v procesih.
Cilj 3 Povečanje deleža obnovljivih virov energije
Cilj 4 Zmanjšanje deleža mešanih komunalnih odpadkov v skupni količini odpadkov.
Cilj 5 Dvigovanje okoljske zavesti zaposlenih – Informiranje in nenehno izobraževanje zaposlenih.

Telkom d.o.o. je družbeno odgovorno podjetje, z odgovornim odnosom do varovanja in ohranjanja okolja. Vodstvo podjetja skrbi, da politiko ravnanja z okoljem dosledno izvajajo vsi zaposleni v podjetju, kot tudi naši podizvajalci ter partnerji.

Nazaj
2019-11-25T09:25:03+00:00